Ligang Liu

Author: Ligang Liu

Publications

Publication period start: 1999
Number of co-authors: 10

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jianwei Hu
1
Guozhao Wang
1
Guojin Wang
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Steven J. Gortler
8
Craig Gotsman
31
Lei Zhang
50

Publications

Liu, Ligang, Zhang, Lei, Xu, Yin, Gotsman, Craig, Gortler, Steven J. (2008): A Local/Global Approach to Mesh Parameterization. In Comput. Graph. Forum, 27 (5) pp. 1495-1504. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01290.x

Hu, Jianwei, Liu, Ligang, Wang, Guozhao (2007): Dual Laplacian morphing for triangular meshes. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 271-277. https://dx.doi.org/10.1002/cav.182

Ji, Zhongping, Liu, Ligang, Chen, Zhonggui, Wang, Guojin (2006): Easy Mesh Cutting. In Comput. Graph. Forum, 25 (3) pp. 283-291. https://www.eg.org/EG/CGF/volume25/issue3/v25i3pp283-291.pdf

Liu, Ligang, Wang, Guojin (1999): Three-dimensional shape blending: intrinsic solutions to spatial interpolation problems. In Computers & Graphics, 23 (4) pp. 535-545. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(99)00072-2

Song, Wenhao, Liu, Ligang (2007): Stretch-based tetrahedral mesh manipulation. In: Proceedings of the 2007 Conference on Graphics Interface , 2007, . pp. 319-325. https://doi.acm.org/10.1145/1268517.1268569