Zhonggui Chen

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2006
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Ji, Zhongping, Liu, Ligang, Chen, Zhonggui, Wang, Guojin (2006): Easy Mesh Cutting. In Comput. Graph. Forum, 25 (3) pp. 283-291. http://www.eg.org/EG/CGF/volume25/issue3/v25i3pp283-291.pdf