Zhiwei Guo

Author: Zhiwei Guo

Publications

Publication period start: 2007
Number of co-authors: 5

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Dan Guo
1
Zhengjie Liu
2
Kai Qian
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Kai Qian
3
Ning Zhang
4
Zhengjie Liu
7

Publications

Liu, Zhengjie, Guo, Zhiwei, Qian, Kai, Wei, Huiling, Zhang, Ning (2008): UCD in Chinese IT enterprises. In Interactions, 15 (3) pp. 68-70. https://dl.acm.org/doi/10.1145/1353782.1353799

Guo, Dan, Liu, Zhengjie, Guo, Zhiwei, Qian, Kai (2007): A User Experience Study on C2C E-Commerce Localization in China. In: Aykin, Nuray M. (eds.) UI-HCII 2007 - Second International Conference on Usability and Internationalization - Part II July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 363-371. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73289-1_42