Huiling Wei

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
4

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Liu, Zhengjie, Guo, Zhiwei, Qian, Kai, Wei, Huiling, Zhang, Ning (2008): UCD in Chinese IT enterprises. In Interactions, 15 (3) pp. 68-70. http://doi.acm.org/10.1145/1353782.1353799