Author: Dan Guo

Publications

Publication period start: 2007
Publication period end: 2007
Number of co-authors: 3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Zhengjie Liu
1
Zhiwei Guo
1
Kai Qian
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhiwei Guo
2
Kai Qian
3
Zhengjie Liu
7

Publications

Guo, Dan, Liu, Zhengjie, Guo, Zhiwei, Qian, Kai (2007): A User Experience Study on C2C E-Commerce Localization in China. In: Aykin, Nuray M. (eds.) UI-HCII 2007 - Second International Conference on Usability and Internationalization - Part II July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 363-371. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73289-1_42