Yong-Ming Xie

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2007
Number of co-authors
13

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhang, Shao-Xiang, Heng, Pheng-Ann, Liu, Zheng-Jin, Tan, Li-Wen, Qiu, Ming-Guo, Li, Qi-Yu, Liao, Rong-Xia, Li, Kai, Cui, Gao-Yu, Guo, Yan-Li, Xie, Yong-Ming (2007): Chinese Visible Human Data Sets and Their Applications. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 530-535. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_61

Heng, Pheng-Ann, Zhang, Shao-Xiang, Shi, Lin, Xie, Yong-Ming, Wong, Tien-Tsin, Chui, Yim-Pan (2006): Visible Human Based Virtual Medicine. In IJVR, 5 (4) pp. 13-20. http://www.ijvr.org/issues/issue4/2.pdf