Wenchang Xu

Author: Wenchang Xu

Publications

Publication period start: 2010
Number of co-authors: 8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jie Liu
3
Chun Yu
4
Yuanchun Shi
6

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Chun Yu
9
Jie Liu
15
Yuanchun Shi
30

Publications

Xu, Wenchang, Yang, Xin, Shi, Yuanchun (2010): Enhancing browsing experience of table and image elements in web pages. In: Proceedings of the 2010 International Conference on Multimodal Interfaces , 2010, . pp. 24. https://dx.doi.org/10.1145/1891903.1891935

Xu, Wenchang, Yu, Chun, Shi, Yuanchun (2011): RegionalSliding: enhancing target selection on touchscreen-based mobile devices. In: Proceedings of ACM CHI 2011 Conference on Human Factors in Computing Systems , 2011, . pp. 1261-1266. https://dx.doi.org/10.1145/1979742.1979758

Liu, Jie, Yu, Chun, Xu, Wenchang, Shi, Yuanchun (2012): Clustering web pages to facilitate revisitation on mobile devices. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Intelligent User Interfaces , 2012, . pp. 249-252. https://dx.doi.org/10.1145/2166966.2167010

Zhong, Yu, Suo, Yue, Xu, Wenchang, Yu, Chun, Guo, Xinwei, Zhao, Yuhang, Shi, Yuanchun (2011): Smart home on smart phone. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 467-468. https://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030174

Liu, Jie, Xu, Wenchang, Shi, Yuanchun (2012): AutoWeb: automatic classification of mobile web pages for revisitation. In: Proceedings of the 14th Conference on Human-computer interaction with mobile devices and services , 2012, . pp. 191-200. https://dx.doi.org/10.1145/2371574.2371604

Xu, Wenchang, Liu, Jie, Yu, Chun, Shi, Yuanchun (2012): Digging unintentional displacement for one-handed thumb use on touchscreen-based mobile de. In: Proceedings of the 14th Conference on Human-computer interaction with mobile devices and services , 2012, . pp. 261-270. https://dx.doi.org/10.1145/2371574.2371613