Author: David Zhang

David Zhang

David Zhang

Publications

Publication period start: 2001
Publication period end: 2004
Number of co-authors: 6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Kangkang Yin
1
Zhigeng Pan
2
Jiaoying Shi
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Li Li
11
Jiaoying Shi
26
Zhigeng Pan
37

Publications

Li, Li, Zhang, David, Pan, Zhigeng, Shi, Jiaoying, Zhou, Kun, Ye, Kai (2004): Watermarking 3D mesh by spherical parameterization. In Computers & Graphics, 28 (6) pp. 981-989. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2004.08.002

Yin, Kangkang, Pan, Zhigeng, Shi, Jiaoying, Zhang, David (2001): Robust mesh watermarking based on multiresolution processing. In Computers & Graphics, 25 (3) pp. 409-420. http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(01)00065-6