David Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2001
Publication period end
2004
Number of co-authors
6

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Li, Li, Zhang, David, Pan, Zhigeng, Shi, Jiaoying, Zhou, Kun, Ye, Kai (2004): Watermarking 3D mesh by spherical parameterization. In Computers & Graphics, 28 (6) pp. 981-989. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2004.08.002

Yin, Kangkang, Pan, Zhigeng, Shi, Jiaoying, Zhang, David (2001): Robust mesh watermarking based on multiresolution processing. In Computers & Graphics, 25 (3) pp. 409-420. http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(01)00065-6