Zhengwen Fan

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Fan, Zhengwen, Jin, Xiaogang, Feng, Jieqing, Sun, Hanqiu (2005): Mesh morphing using polycube-based cross-parameterization. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 499-508. http://dx.doi.org/10.1002/cav.92