Pi-Qiang Yu

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
4

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Liu, Yu-Shen, Zhang, Hui, Yong, Jun-Hai, Yu, Pi-Qiang, Sun, Jia-Guang (2005): Mesh blending. In The Visual Computer, 21 (11) pp. 915-927. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-005-0306-2