IEEE Transaction of Multimedia

Publisher
IEEE
Website
Periodicity

Articles

Farbiz, Farzam, Cheok, Adrian David, Wei, Liu, Ying, Zhou Zhi, Ke, Xu, Prince, Simon, Billinghurst, Mark, Kato, Hirokazu (2005): Live 3-dimensional content for augmented reality. In IEEE Transaction of Multimedia, 7 (3) pp. .