Author: Yifan Li

Publications

Publication period start: 2004
Number of co-authors: 8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
William Yurcik
1
Michael Treaster
1
Kiran Lakkaraju
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Xiaoxin Yin
5
Kiran Lakkaraju
5
William Yurcik
15

Publications

Zhou, Xifeng, Shi, Zelin, Li, Yifan, Zhao, Huaici, Zhou, Lei (2006): Multistep Decision-Making in Case-Based Planning. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 629-633. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365558

Yin, Xiaoxin, Yurcik, William, Treaster, Michael, Li, Yifan, Lakkaraju, Kiran (2004): VisFlowConnect: netflow visualizations of link relationships for security situational awar. In: Brodley, Carla E., Chan, Philip, Lippman, Richard, Yurcik, William (eds.) VizSEC/DMSEC 2004 - Workshop on Visualization and Data Mining for Computer Security 29 October, 2004, Washington DC, USA. pp. 26-34. https://doi.acm.org/10.1145/1029208.1029214