Xinmei Tian

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
5

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Tian, Xinmei, Yang, Linjun, Wang, Jingdong, Yang, Yichen, Wu, Xiuqing, Hua, Xian-Sheng (2008): Bayesian video search reranking. In: El-Saddik, Abdulmotaleb, Vuong, Son, Griwodz, Carsten, Bimbo, Alberto Del, Candan, K. Selcuk, Jaimes, Alejandro (eds.) Proceedings of the 16th International Conference on Multimedia 2008 October 26-31, 2008, Vancouver, British Columbia, Canada. pp. 131-140. http://doi.acm.org/10.1145/1459359.1459378