XiBin Jia

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2006
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Jia, XiBin, Yin, Baocai, Sun, Yanfeng, Lin, Xianping (2006): GA-Based Speaking Mouth Correlative Speech Feature Abstraction. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 114-119. http://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365685