Xiaorui Hu

Author: Xiaorui Hu

Publications

Publication period start: 2003
Number of co-authors: 5

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Runsheng Wang
1
Nitish Singh
1
Hongxin Zhao
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Han Zhang
3
Nitish Singh
3
Zhangxi Lin
4

Publications

Zhang, Han, Lin, Zhangxi, Hu, Xiaorui (2007): The Effectiveness of the Escrow Model: An Experimental Framework for Dynamic Online Enviro. In Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 17 (2) pp. 119-143. https://www.leaonline.com/doi/abs/10.1080/10919390701294038

Wang, Runsheng, Hu, Xiaorui (2004): VoIP Development in China. In IEEE Computer, 37 (9) pp. 30-37. https://csdl.computer.org/comp/mags/co/2004/09/r9030abs.htm

Singh, Nitish, Zhao, Hongxin, Hu, Xiaorui (2003): Cultural Adaptation on the Web: A Study of American Companies' Domestic and Chinese Websit. In Journal of Global Information Management, 11 (3) pp. 63-80. https://www.igi-global.com/article/cultural-adaptation-web/3594