Xiao-Bing Xue

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
2

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Xue, Xiao-Bing, Zhou, Zhi-Hua, Zhang, Zhongfei (Mark) (2008): Improving Web search using image snippets. In ACM Trans. Internet Techn., 8 (4) pp. . http://doi.acm.org/10.1145/1391949.1391955