Weiwei Cui

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2010
Number of co-authors
8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Cui, Weiwei, Wu, Yingcai, Liu, Shixia, Wei, Furu, Zhou, Michelle X., Qu, Huamin (2010): Context-Preserving, Dynamic Word Cloud Visualization. In IEEE Computer Graphics and Applications, 30 (6) pp. 42-53. http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2010.102

Zhou, Hong, Yuan, Xiaoru, Qu, Huamin, Cui, Weiwei, Chen, Baoquan (2008): Visual Clustering in Parallel Coordinates. In Comput. Graph. Forum, 27 (3) pp. 1047-1054. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01241.x