Minglu Li

Author: Minglu Li

Publications

Publication period start: 1997
Number of co-authors: 7

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Mingwen Wang
1
Yongqiang Sun
1
Huanye Sheng
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Mingwen Wang
1
Yongqiang Sun
1
Huanye Sheng
3

Publications

Li, Minglu, Sun, Yongqiang, Sheng, Huanye (1997): Temporal relations in multimedia systems. In Computers & Graphics, 21 (3) pp. 315-320. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(97)00008-3

Wu, Jiankun, Huang, Linpeng, Cao, Jian, Li, Minglu, Wang, Dejun, Wang, Mingwen (2007): Research on Modeling of Complicate Traffic Simulation System. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 1037-1046. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_116