Jinan Qiao

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
1990
Publication period end
1990
Number of co-authors
2

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Qiao, Jinan, Qiao, Yizheng, Qiao, Sanzheng (1990): Six-Digit Coding Method. In Communications of the ACM, 33 (5) pp. 491-494.