Jichuan Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2007
Publication period end
2007
Number of co-authors
17

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Yang, Jiankun, Jin, Dewen, Ji, Linhong, Zhang, Jichuan, Wang, Rencheng, Fang, Xin, Zhou, Dawei (2007): An Inverse Dynamical Model for Slip Gait. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 253-258. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_30

Hao, Zhixiu, Jin, Dewen, Zhang, Yu, Zhang, Jichuan (2007): A Finite Element 3D Model of in Vivo Human Knee Joint Based on MRI for the Tibiofemoral Jo. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 616-622. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_70

Hu, Xiao, Wang, Rencheng, Wu, Fangfang, Jin, Dewen, Jia, Xiaohong, Zhang, Jichuan, Cai, Fuwen, Zheng, Shuangxi (2007): Finite Element Analysis of a Six-Component Force Sensor for the Trans-Femoral Prosthesis. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 633-639. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_72

Wang, Rencheng, Yang, Yiyong, Hu, Xiao, Wu, Fangfang, Jin, Dewen, Jia, Xiaohong, Li, Fang, Zhang, Jichuan (2007): A Hybrid AB-RBF Classifier for Surface Electromyography Classification. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 727-735. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_84

Jia, Xiaohong, Zhang, Jichuan, Wang, Rencheng, Fang, Lidan, Jin, Dewen, Zhang, Ming (2007): The Influence of Shoe-Heel Height on Knee Muscle Activity of Transtibial Amputees During S. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 640-645. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_73