Jian-Xue Xu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2007
Publication period end
2007
Number of co-authors
4

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhang, Guang-Jun, Wang, Jue, Xu, Jian-Xue, Wang, Xiang-Bo, Yao, Hong (2007): Mechanism of Bifurcation-Dependent Coherence Resonance of Excitable Neuron Model. In: Duffy, Vincent G. (eds.) ICDHM 2007 - First International Conference on Digital Human Modeling July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 757-766. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73321-8_87