Author: Jian Lu

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 13

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Zhongxing Ye
2
Ruisong Ye
2
Yuru Zou
3

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Ruisong Ye
3
Jiannong Cao
15
Sajal K. Das
18

Publications

Lu, Jian, Ye, Zhongxing, Zou, Yuru (2007): Automatic generation of colorful patterns with wallpaper symmetries from dynamics. In The Visual Computer, 23 (6) pp. 445-449. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0116-9

Zou, Yuru, Li, Wenxia, Lu, Jian, Ye, Ruisong (2006): Orbit trap rendering method for generating artistic images with cyclic or dihedral symmetr. In Computers & Graphics, 30 (3) pp. 470-473. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2006.02.009

Lu, Jian, Ye, Zhongxing, Zou, Yuru, Ye, Ruisong (2005): Orbit trap rendering methods for generating artistic images with crystallographic symmetri. In Computers & Graphics, 29 (5) pp. 787-794. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2005.08.008

Cao, Jiannong, Feng, Xinyu, Lu, Jian, Das, Sajal K. (2002): Mailbox-Based Scheme for Designing Mobile Agent Communication Protocols. In IEEE Computer, 35 (9) pp. 54-60. https://csdl.computer.org/comp/mags/co/2002/09/r9054abs.htm

Lu, Jian, Li, Yingjun, Ma, Xiaoxing, Min, Cai, Tao, XianPing, Zhang, Guanqun, Liu, Jianzhong (2000): A hierarchical framework: for parallel seismic applications. In Communications of the ACM, 43 (10) pp. 55-59. https://dl.acm.org/doi/10.1145/352183.352203