Publications

Publication period start: 2012
Number of co-authors: 63

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jian Pei
6
Tie-Yan Liu
9
Jun Xu
11

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Li Zhang
25
Rong Jin
26
Wei-Ying Ma
95

Publications

Hu, Yunhua, Li, Hang, Cao, Yunbo, Meyerzon, Dmitriy, Zheng, Qinghua (2005): Automatic extraction of titles from general documents using machine learning. In: JCDL05: Proceedings of the 5th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries , 2005, . pp. 145-154. https://doi.acm.org/10.1145/1065385.1065418

Hu, Yunhua, Xin, Guomao, Song, Ruihua, Hu, Guoping, Shi, Shuming, Cao, Yunbo, Li, Hang (2005): Title extraction from bodies of HTML documents and its application to web page retrieval. In: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2005, . pp. 250-257. https://doi.acm.org/10.1145/1076034.1076079

Cao, Yunbo, Xu, Jun, Liu, Tie-Yan, Li, Hang, Huang, Yalou, Hon, Hsiao-Wuen (2006): Adapting ranking SVM to document retrieval. In: Proceedings of the 29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2006, . pp. 186-193. https://doi.acm.org/10.1145/1148170.1148205

Liu, Yu-Ting, Liu, Tie-Yan, Qin, Tao, Ma, Zhi-Ming, Li, Hang (2007): Supervised rank aggregation. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 481-490. https://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242638

Qin, Tao, Zhang, Xu-Dong, Wang, De-Sheng, Liu, Tie-Yan, Lai, Wei, Li, Hang (2007): Ranking with multiple hyperplanes. In: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2007, . pp. 279-286. https://doi.acm.org/10.1145/1277741.1277791

Xu, Jun, Li, Hang (2007): AdaRank: a boosting algorithm for information retrieval. In: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2007, . pp. 391-398. https://doi.acm.org/10.1145/1277741.1277809

Geng, Xiubo, Liu, Tie-Yan, Qin, Tao, Li, Hang (2007): Feature selection for ranking. In: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2007, . pp. 407-414. https://doi.acm.org/10.1145/1277741.1277811

Xu, Jun, Liu, Tie-Yan, Lu, Min, Li, Hang, Ma, Wei-Ying (2008): Directly optimizing evaluation measures in learning to rank. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 107-114. https://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390355

Geng, Xiubo, Liu, Tie-Yan, Qin, Tao, Arnold, Andrew, Li, Hang, Shum, Heung-Yeung (2008): Query dependent ranking using K-nearest neighbor. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 115-122. https://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390356

Guo, Jiafeng, Xu, Gu, Li, Hang, Cheng, Xueqi (2008): A unified and discriminative model for query refinement. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 379-386. https://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390400

Liu, Yuting, Gao, Bin, Liu, Tie-Yan, Zhang, Ying, Ma, Zhiming, He, Shuyuan, Li, Hang (2008): BrowseRank: letting web users vote for page importance. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 451-458. https://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390412

Li, Hang, Cao, Yunbo, Xu, Jun, Hu, Yunhua, Li, Shenjie, Meyerzon, Dmitriy (2005): A new approach to intranet search based on information extraction. In: Herzog, Otthein, Schek, Hans-Jorg, Fuhr, Norbert (eds.) Proceedings of the 2005 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management October 31 - November 5, 2005, Bremen, Germany. pp. 460-468. https://doi.acm.org/10.1145/1099554.1099685

Li, Hang, Yamanishi, Kenji (1999): Text Classification Using ESC-based Stochastic Decision Lists. In: Proceedings of the 1999 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management November 2-6, 1999, Kansas City, Missouri, USA. pp. 122-130. https://doi.acm.org/10.1145/319950.319966

Ni, Weijian, Xu, Jun, Li, Hang, Huang, Yalou (2008): Group-based learning: a boosting approach. In: Shanahan, James G., Amer-Yahia, Sihem, Manolescu, Ioana, Zhang, Yi, Evans, David A., Kolcz, Aleksander, Choi, Key-Sun, Chowdhury, Abdur (eds.) Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management - CIKM 2008 October 26-30, 2008, Napa Valley, California, USA. pp. 1443-1444. https://doi.acm.org/10.1145/1458082.1458324

Nakamura, Hiroshi, Nakazawa, Kisaburo, Li, Hang, Imori, Hiromitsu, Boku, Taisuke, Nakata, Ikuo, Yamashita, Yoshiyuki (1994): Evaluation of Pseudo Vector Processor Based on Slide-Windowed Registers. In: HICSS 1994 , 1994, . pp. 368-377.

Xu, Jun, Cao, Yunbo, Li, Hang, Zhao, Min (2005): Ranking definitions with supervised learning methods. In: Proceedings of the 2005 International Conference on the World Wide Web , 2005, . pp. 811-819. https://doi.acm.org/10.1145/1062745.1062761

Jin, Rong, Valizadegan, Hamed, Li, Hang (2008): Ranking refinement and its application to information retrieval. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 397-406. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367552

Qin, Tao, Liu, Tie-Yan, Zhang, Xu-Dong, Wang, De-Sheng, Xiong, Wen-Ying, Li, Hang (2008): Learning to rank relational objects and its application to web search. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 407-416. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367553

Cao, Huanhuan, Jiang, Daxin, Pei, Jian, Chen, Enhong, Li, Hang (2009): Towards context-aware search by learning a very large variable length hidden markov model . In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 191-200. https://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526736

Peng, Li, Li, Hang (2007): Expressing Business Rules in BPMN. In: Cordeiro, José, Filipe, Joaquim (eds.) ICEIS 2008 - Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems Volume 1 June 12-16, 2007, Barcelona, Spain. pp. 266-270.

Xiang, Biao, Jiang, Daxin, Pei, Jian, Sun, Xiaohui, Chen, Enhong, Li, Hang (2010): Context-aware ranking in web search. In: Proceedings of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2010, . pp. 451-458. https://doi.acm.org/10.1145/1835449.1835525

Jiang, Daxin, Pei, Jian, Li, Hang (2010): Search and browse log mining for web information retrieval: challenges, methods, and appli. In: Proceedings of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2010, . pp. 912. https://doi.acm.org/10.1145/1835449.1835684

Jiang, Daxin, Pei, Jian, Li, Hang (2010): Web search/browse log mining: challenges, methods, and applications. In: Proceedings of the 2010 International Conference on the World Wide Web , 2010, . pp. 1351-1352. https://doi.acm.org/10.1145/1772690.1772925

Guo, Jiafeng, Xu, Gu, Cheng, Xueqi, Li, Hang (2009): Named entity recognition in query. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 267-274. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1571989

Jiang, Xin, Hu, Yunhua, Li, Hang (2009): A ranking approach to keyphrase extraction. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 756-757. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1572113

Xu, Jun, Wu, Wei, Li, Hang, Xu, Gu (2011): A kernel approach to addressing term mismatch. In: Proceedings of the 2011 International Conference on the World Wide Web , 2011, . pp. 153-154. https://dx.doi.org/10.1145/1963192.1963270

Xu, Jun, Cao, Yunbo, Li, Hang, Craswell, Nick, Huang, Yalou (2007): Searching Documents Based on Relevance and Type. In: Amati, Giambattista, Carpineto, Claudio, Romano, Giovanni (eds.) Advances in Information Retrieva - 29th European Conference on IR Research - ECIR 2007 April 2-5, 2007, Rome, Italy. pp. 629-636. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71496-5_60

Zhang, Li, Qin, Tao, Liu, Tie-Yan, Bao, Ying, Li, Hang (2007): N -Step PageRank for Web Search. In: Amati, Giambattista, Carpineto, Claudio, Romano, Giovanni (eds.) Advances in Information Retrieva - 29th European Conference on IR Research - ECIR 2007 April 2-5, 2007, Rome, Italy. pp. 653-660. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71496-5_63

Wang, Quan, Xu, Jun, Li, Hang, Craswell, Nick (2011): Regularized latent semantic indexing. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 685-694. https://dx.doi.org/10.1145/2009916.2010008

Jiang, Daxin, Pei, Jian, Li, Hang (2011): Enhancing web search by mining search and browse logs. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 1295-1296. https://dx.doi.org/10.1145/2009916.2010168

Zheng, Hua, Wang, Dong, Zhang, Qi, Li, Hang, Yang, Tinghao (2010): Do clicks measure recommendation relevancy?: an empirical user study. In: Proceedings of the 2010 ACM Conference on Recommender Systems , 2010, . pp. 249-252. https://dx.doi.org/10.1145/1864708.1864759

Hu, Yunhua, Qian, Yanan, Li, Hang, Jiang, Daxin, Pei, Jian, Zheng, Qinghua (2012): Mining query subtopics from search log data. In: Proceedings of the 35th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2012, . pp. 305-314. https://dx.doi.org/10.1145/2348283.2348327

Wang, Quan, Cao, Zheng, Xu, Jun, Li, Hang (2012): Group matrix factorization for scalable topic modeling. In: Proceedings of the 35th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2012, . pp. 375-384. https://dx.doi.org/10.1145/2348283.2348335

Li, Hang, Xu, Jun (2012): Beyond bag-of-words: machine learning for query-document matching in web search. In: Proceedings of the 35th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2012, . pp. 1177. https://dx.doi.org/10.1145/2348283.2348528

New to UX Design? We’re giving you a free ebook!

The Basics of User Experience Design

Download our free ebook The Basics of User Experience Design to learn about core concepts of UX design.

In 9 chapters, we’ll cover: conducting user interviews, design thinking, interaction design, mobile UX design, usability, UX research, and many more!

A valid email address is required.
312,313 designers enjoy our newsletter—sure you don’t want to receive it?

New to UX Design? We’re Giving You a Free ebook!

The Basics of User Experience Design

Download our free ebook The Basics of User Experience Design to learn about core concepts of UX design.

In 9 chapters, we’ll cover: conducting user interviews, design thinking, interaction design, mobile UX design, usability, UX research, and many more!

A valid email address is required.
312,313 designers enjoy our newsletter—sure you don’t want to receive it?