Guoren Wang

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lu, Hongjun, Yu, Jeffrey Xu, Wang, Guoren, Zheng, Shihui, Jiang, Haifeng, Yu, Ge, Zhou, Aoying (2005): What makes the differences: benchmarking XML database implementations. In ACM Trans. Internet Techn., 5 (1) pp. 154-194. http://doi.acm.org/10.1145/1052934.1052940