Guangyu Zhu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2007
Number of co-authors
10

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhu, Guangyu, Huang, Qingming, Xu, Changsheng, Rui, Yong, Jiang, Shuqiang, Gao, Wen, Yao, Hongxun (2007): Trajectory based event tactics analysis in broadcast sports video. In: Lienhart, Rainer, Prasad, Anand R., Hanjalic, Alan, Choi, Sunghyun, Bailey, Brian P., Sebe, Nicu (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Multimedia 2007 September 24-29, 2007, Augsburg, Germany. pp. 58-67. http://doi.acm.org/10.1145/1291233.1291250

Zhu, Guangyu, Xu, Changsheng, Huang, Qingming, Gao, Wen, Xing, Liyuan (2006): Player action recognition in broadcast tennis video with applications to semantic analysis. In: Nahrstedt, Klara, Turk, Matthew, Rui, Yong, Klas, Wolfgang, Mayer-Patel, Ketan (eds.) Proceedings of the 14th ACM International Conference on Multimedia October 23-27, 2006, Santa Barbara, CA, USA. pp. 431-440. http://doi.acm.org/10.1145/1180639.1180728

Liang, Dawei, Liu, Yang, Huang, Qingming, Zhu, Guangyu, Jiang, Shuqiang, Zhang, Zhebin, Gao, Wen (2005): Video2Cartoon: generating 3D cartoon from broadcast soccer video. In: Zhang, Hongjiang, Chua, Tat-Seng, Steinmetz, Ralf, Kankanhalli, Mohan S., Wilcox, Lynn (eds.) Proceedings of the 13th ACM International Conference on Multimedia November 6-11, 2005, Singapore. pp. 217-218. http://doi.acm.org/10.1145/1101149.1101184