Gang Pan

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2010
Publication period end
2012
Number of co-authors
16

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhang, Li, Pan, Gang, Wu, Zhaohui, Li, Shijian, Wang, Cho-Li (2012): SmartShadow-K: an practical knowledge network for joint context inference in everyday life. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Uniquitous Computing , 2012, . pp. 627-628.

Zhang, Wangsheng, Li, Shijian, Pan, Gang (2012): Mining the semantics of origin-destination flows using taxi traces. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Uniquitous Computing , 2012, . pp. 943-949.

Yu, Yipeng, He, Dan, Hua, Weidong, Li, Shijian, Qi, Yu, Wang, Yueming, Pan, Gang (2012): FlyingBuddy2: a brain-controlled assistant for the handicapped. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Uniquitous Computing , 2012, . pp. 669-670.

Pan, Gang, Ren, Haoyi, Hua, Weidong, Zheng, Qian, Li, Shijian (2011): EasyPointer: what you pointing at is what you get. In: Proceedings of ACM CHI 2011 Conference on Human Factors in Computing Systems , 2011, . pp. 499-502. http://dx.doi.org/10.1145/1979742.1979553

Du, Yuan, Ren, Haoyi, Pan, Gang, Li, Shjian (2011): Tilt & touch: mobile phone for 3D interaction. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 485-486. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030183

He, Dan, Ren, Haoyi, Hua, Weidong, Pan, Gang, Li, Shijian, Wu, Zhaohui (2011): FlyingBuddy: augment human mobility and perceptibility. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 615-616. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030241

Wu, Jiahui, Pan, Gang, Zhang, Daqing, Li, Shijian, Wu, Zhaohui (2010): MagicPhone: pointing & interacting. In: Proceedings of the 2010 International Conference on Uniquitous Computing , 2010, . pp. 451-452. http://doi.acm.org/10.1145/1864431.1864483