Derek Hao Hu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2012
Number of co-authors
12

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Chen, Yiqiang, Chen, Zhenyu, Liu, Junfa, Hu, Derek Hao, Yang, Qiang (2012): Surrounding context and episode awareness using dynamic Bluetooth data. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Uniquitous Computing , 2012, . pp. 629-630.

Cao, Huanhuan, Hu, Derek Hao, Shen, Dou, Jiang, Daxin, Sun, Jian-Tao, Chen, Enhong, Yang, Qiang (2009): Context-aware query classification. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 3-10. http://doi.acm.org/10.1145/1571941.1571945

Hu, Derek Hao, Pan, Sinno Jialin, Zheng, Vincent Wenchen, Liu, Nathan Nan, Yang, Qiang (2008): Real world activity recognition with multiple goals. In: Youn, Hee Yong, Cho, We-Duke (eds.) UbiComp 2008 Ubiquitous Computing - 10th International Conference September 21-24, 2008, Seoul, Korea. pp. 30-39. http://doi.acm.org/10.1145/1409635.1409640