Chao-Hung Lin

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2007
Number of co-authors
6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lee, Tong-Yee, Lin, Chao-Hung, Chu, Hung-Kuo, Wang, Yu-Shuen, Yen, Shao-Wei, Tsai, Chang-Rung (2007): Mesh pose-editing using examples. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 235-245. http://dx.doi.org/10.1002/cav.178

Lin, Chao-Hung, Lee, Tong-Yee, Chu, Hung-Kuo, Yao, Chih-Yuan (2005): Progressive mesh metamorphosis. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 487-498. http://dx.doi.org/10.1002/cav.85