Bingfeng Zhou

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2007
Publication period end
2008
Number of co-authors
5

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Mu, Yadong, Yan, Shuicheng, Huang, Thomas S., Zhou, Bingfeng (2008): Contextual motion field-based distance for video analysis. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 595-603. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0240-1

Zha, Hongbin, Li, Hua, Zhou, Bingfeng (2007): Editorial. In The Visual Computer, 23 (12) pp. 963-964. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0174-z