Journal of Advanced Nursing

Publisher
Blackwell Publishing Ltd
Website
Periodicity

Articles

Chen, Yao-mei, Chen, Sue-Hui, Tsai, Chiu-Yueh, Lo, Liang-Yueh (2007): Role stress and job satisfaction for nurse specialists. In Journal of Advanced Nursing, 59 (5) pp. 497–509.